1.6. – 29.6.2023

Mari Blomroos-Heininen

Studio

Maalaustyöni ohella, esinekoosteet ja tilateokset merkitsevät erilaista luovaa joustavuutta ja todellisuuden rajoja venyttävää työskentelyä.
On huikeaa tuottaa uutta dramaturgiaa irrottamalla esineitä ja asioita niiden aikaisemmista viitekehyksistä ja yhdistämällä niitä uudelleen. Esineet tuntuvat ikään kuin odottavan uusia yhteyksiä. Ne tulevat vastaani missä tahansa, maailman kirpputoreilla tai metsälöytöinä.
Usein käytöstä muuten vain poistettu, muille tarpeeton esine, herättää minussa tarpeen jatkaa keskustelua.

Alku on ideaoivallusten, jatko joskus hyvinkin haastavan teknisen toteutuksen ja edelleen muuntuvan idean kehittämisen prosessi. Syntyy uutta konkretiaa, joka luo uusia mielikuvia ja narratiivia. Eri elementtien kohtaamisen absurdius on yllättävää – mikään ei ole oikeastaan rajana. Kaikki on mahdollista “Ihmemaassa”.

I Underlandet
Vid sidan av måleriet ger sammanställning av olika föremål och installationer annorlunda möjligheter att tänja på verklighetens gränser.
Det är hisnande att åstadkomma ny dramatisering genom att lösgöra tingen från tidigare sammanhang och föra dem samman på nytt. Det verkar nästan som om de olika föremålen bara skulle vänta på att förenas på nytt. De kommer emot en var som helst, på världens lopptorg eller på skogsvandringen. Ofta väcker ett föremål, som bara tagits ur bruk, som visat sig vara överflödigt för någon, ett behov att fortsätta dialogen.

Den börjar med en processering av idéer och fortsätter med den krävande tekniska utformningen samtidigt som idén i sig själv genomgår sin process av förändring. Det uppstår någonting helt nytt som skapar illusioner och innehåll. Det absurda som inträffar när de olika elementen kommer samman är överraskande – det existerar egentligen inga gränser. Allting är möjligt i ”Underland

In Wonderland
In addition of my painting, assemblages and installations means different creative flexibility and stretching of reality. It is staggering to produce new dramaturgy by removing objects and things from their previous frameworks and reunifying them. The objects seem to be waiting for new connections. They come to me anywhere, at the flea markets of the world or as forest finds. Often, use only disabled, unnecessary object for others, awakens me to continue the discussion.

Beginning is a process of idealization, sometimes a very challenging technical implementation and developing the idea of a further transformative idea. A new concrete is created that creates new images and narrative. The absurdity of encountering different elements is surprising – nothing is really the limit. Everything is possible “in Wonderland”.

Kuvataiteilija/Visual Artist
Mari Blomroos-Heininen